Project Prinsenland

De probleemstelling

Binnen een korte doorlooptijd moeten 10 meter hoge opstelplateaus worden gerealiseerd in slib depots van de suikerunie Dinteloord. De ondergrond bestaat uit matig stijve klei- en veenlagen. Tijdens de uitvoering kunnen de slib depots met 1 tot 9 meter water gevuld zijn.

Een bouwtijd van een half jaar voor een opstelplateau van 10 meter hoog op klei- en veenlagen is qua zettingen en horizontale gronddeformaties een grote uitdaging.

De oplossing

Een korte bouwtijd waarbij tevens in het water gewerkt moet worden, werkt als water en vuur. Een extra moeilijkheidsgraad in een toch al complex proces. Gedurende de tender fase (december 2014) is een ontwerpteam samengesteld bestaande uit de hoofdaannemer (Ballast Nedam Infra), Huesker B.V. (leverancier geogrid en geotubes), Bartels (onderhoudsaannemer Suikerunie) en GeoTec Solutions B.V.

Tijdens diverse teambesprekingen zijn talrijke oplossingen aangedragen en afgewogen. Een voorbeeld hiervan is onder andere het afzinken van met slib gevulde geotubes, waarna een droge bouwput kon worden gecreëerd.

Tijdens de bouwperiode (voorjaar) was de kans op een lage waterstand in de slibdepots groot. Daaruit voortvloeiend is gekozen voor het creëren van een droge bouwput, waarbij het water uit de slibdepots overgepompt wordt naar andere depots. Na vergunning van de opdracht is het team uitgebreid met specialisten van Readthuys.

Door eliminatie van de belangrijkste risicofactor (onder water werken). en door intensieve samenwerking is een succesvolle oplossing gerealiseerd.

Omschrijving foto 1

Omschrijving foto 2

Omschrijving foto 3

Omschrijving foto 4

Omschrijving foto 5

Het project

In opdracht van Readthuys  worden op het terrein van de suikerunie vier windmolens geplaatst. Voor de bouw van deze 100 meter hoge turbines worden vier kraan opstelplateau’s gerealiseerd. Bij drie van deze plateaus is een ophoging van 10 meter aangebracht bestaande uit een talud 1:1 gestabiliseerd met 3 lagen hoge sterkte geogrids.

Boven op deze funderingslaag wordt een 6 meter hoge verticale wand van gewapende grond gebouwd. Het vierde plateau is een met slip gevuld depot waarbij het bestaande maaiveld op dezelfde hoogte ligt als het gewenste niveau van de kraanopstelplaats.

GeoTec Solutions (via Huesker B.V.) heeft de opdracht gekregen om een uitvoeringsontwerp op te stellen voor de opstelplateaus van de hoofdkranen. Tijdens de uitvoering is deze opdracht verruimt tot het wegenbouwkundig en geotechnisch ontwerp van de toegangswegen en de interactie tussen paalfundering van de windturbine en de gewapende grond.

Ontwerpproces

Tijdens de tender is er veel tijd besteed aan het uitwerken van het ontwerp van de opstelplaatsen. Het tender ontwerp was nagenoeg uitvoering gereed, enkel de uitvoeringstekeningen ontbraken nog. De verschillen tussen het tender ontwerp en de gerealiseerde opstelplateaus zijn nihil met uitzondering van een tijdens het werk geoptimaliseerde afwerking (facing).

Voor de toegangswegen zijn door intensieve samenwerking van het projectteam, diverse aanpassingen doorgevoerd. Het transport van de grote onderdelen (wieken) vereisen ruime boogstralen, terwijl de zware turbine een groot draagvermogen eist.

Gedurende het ontwerp- en uitvoeringsproces is de bouwlocatie twee wekelijks bezocht. De bestaande dijken tussen de slib depots waren uiteraard niet berekend op extreem zwaar transport en/of transport van tot 60 meter lange voertuigen. Met name de boogstralen van de bestaande wegenstructuur voldeed geenszins. In overleg met de specialisten van de hoofdaannemer, de opdrachtgever Readthuys, de Suikerunie, de transporteur en GeoTec Solutions is gezocht naar een alternatieve transport route.

Uiteindelijk is een oplossing gerealiseerd waarbij, door een keerlus en achteruitrijden, de benodigde grondverzet van de krappe bochten met 60% is gereduceerd. Ook de ontsluiting van het terrein vanaf de openbare weg is geoptimaliseerd door een tweede tijdelijke toegang naast de toegangspoort van de Suikerunie te realiseren.

Voor de interactie tussen de fundering en de gewapende grondconstructies zijn 2D en 3D eindige elementen berekeningen uitgevoerd. De resultaten van deze analyses zijn tijdens de uitvoering gevalideerd door berekende zettingen te vergelijken met de gemeten zettingen.

Door GeoTec Solutions uitgevoerd

Rapportage

Geotechnisch ontwerp opstelplateaus

Rapportage

Geotechnisch ontwerp bouwwegen

Uitvoeringstekeningen

van de gewapende grond

Tekeningen

met transportroutes en rijrichtingen

As built

tekeningen complete constructie

Bent u op zoek naar een soortgelijke passende oplossing?

Neem dan vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte op maat!

GeoTec Solutions, sterk in samenwerking